เครื่องร่อนแบบเดินตาม

(Walk Along Glider)

แข่งขันเป็นทีม ประกอบด้วย

นักเรียน 2 คน ครู 2 คน

ระดับชั้น

ป.1 - ป.3

เครื่องบินพลังยางประเภทบินนานสามมิติ (3D)

แข่งขันเป็นทีม ประกอบด้วย

นักเรียน 2 คน ครู 2 คน

ระดับชั้น

ม.1 - ม.3

เครื่องร่อน

ประเภทร่อนนานยิงยาง

แข่งขันเป็นทีม ประกอบด้วย

นักเรียน 2 คน ครู 2 คน

ระดับชั้น

ป.4 - ป.6

เครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ

แข่งขันเป็นทีม ประกอบด้วย

นักเรียน 2 คน ครู 2 คน

ระดับชั้น

ม.1-ม.3

เครื่องร่อนประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ

แข่งขันเป็นทีม ประกอบด้วย

นักเรียน 2 คน ครู 2 คน

.

ระดับชั้น 

ป.4 - ป.6

อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ

ประเภทพิชิตเป้าหมาย

แข่งขันเป็นทีม ประกอบด้วย

นักเรียน 3 คน ครู 2 คน

ระดับชั้น

ม.4 - ม.6

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission