หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวด

  1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ต้องมีรายชื่อตามที่คณะกรรมการการคัดเลือกตามประกาศ
    แจ้งผลการคัดเลือกเท่านั้น

  2. ส่งรายชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการประกวดตามแบบที่กำหนด (แบบ 2)

  3. ส่งไฟล์เอกสารรายงาน (ตามแบบ 1) เป็นไฟล์ PDF และไฟล์นำเสนอ PPT ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www.contestplatform.net ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ไม่เกิน 24.00 น.

  4. ให้นำเอกสารรายงาน จำนวน 7 ชุด ไปส่งในวันประกวด

  5. ให้จัดเตรียมผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ พร้อมโปสเตอร์ประกอบ 1 แผ่น ขนาด 90 X 120 เซนติเมตร พร้อมขาตั้ง

  6. แต่ละทีมมีเวลานำเสนอผลงานบนเวทีไม่เกิน 5 นาที คณะกรรมการซักถาม 3 นาที และเวลาจัดเตรียมอุปกรณ์ขึ้น – ลง ไม่เกิน 2 นาท (ลำดับการนำเสนอต่อคณะกรรมการจะสุ่มจัดลำดับ ที่นำเสนอ)

  7. ห้ามเปลี่ยนแปลงรายชื่อเจ้าของผลงาน / ครูที่ปรึกษาผลงาน (1 ชิ้นงาน : นักเรียน 2 คน : ครูที่ปรึกษา 1 คน) กรณีครูที่ปรึกษามีเหตุจำเป็นสุดวิสัย ต้องมีหนังสือมอบฉันทะขอเปลี่ยนตัว และต้องทำเป็นหนังสือราชการแจ้งไปที่ สพฐ. โดยจะพิจารณาเป็นกรณี

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission