1.

รับสมัครข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์

จนถึง 31 ธ.ค. 62

คลิก

ตรวจสอบการส่งโครงการ คลิก

2.

คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

ม.ค. 63

4.

การประกวดและตัดสินระดับประเทศ

ยังไม่มีกำหนด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง

5.

การนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ

ก.ย. 63

6.

เผยแพร่ผลงาน

Annoucement

แจ้งผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ และ ภาพวาดจินตนาการ

อนาคต หัวข้อ "วิทยาศาสตร์สำหรับโลกอนาคต"

Official Video

ความหมายของผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

หมายถึง  ผลงานที่เกิดจากจินตนาการที่สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยแนวคิดใหม่
ที่ผู้ประดิษฐ์คิดเองตามบริบทและช่วงวัย โดยมีการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทของสิ่งประดิษฐ์

        1. เทคโนโลยีที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology)

        2. อาหารและเกษตรกรรม (Food and Agriculture)

        3. ความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health)

        4. เทคโนโลยีสําหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ   (Technology for Special Need)

        5. การจัดการกับภัยพิบัติ (Disaster Management)

        6. การศึกษาและนันทนาการ (Education and Recreation)

        7. เทคโนโลยีการบินและอวกาศ (Aerospace and Aviation)

        8. ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ (Artificial Intelligence and Automatic System)

นิยามของแต่ละประเภท

       ข้อ 1  สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเสริมความยั่งยืน ลดปัญหามลภาวะ ส่งเสริมการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

        ข้อ 2  สิ่งประดิษฐ์ที่ยกระดับคุณภาพการทํางานด้านการเกษตร อาหารและโภชนาการ

        ข้อ 3  สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย และสุขภาพ (เช่น อุปกรณ์, ระบบ)

        ข้อ 4  สิ่งประดิษฐ์ที่อํานวยความสะดวกให้กับผู้มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้บกพร่องทางร่างกาย  ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์

        ข้อ 5  สิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ในการตรวจจับป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเพื่อช่วยในการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

        ข้อ 6  สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ในชั้นเรียน หรือเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ เพื่อจุดมุ่งหมายในการนันทนาการ (เช่น กีฬา, ท่องเที่ยว, บันเทิง และอื่นๆ)

        ข้อ 7   สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ในด้านการบิน และอำนวยความสะดวกภายในอากาศยาน

       ข้อ 8   สิ่งประดิษฐ์ที่มีแนวคิดในรูปที่เน้นเหตุผลเป็นหลักมีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในการคิดและเป็นผู้ช่วยในด้านต่างๆ เช่น ระบบนำทางรถยนต์ไร้คนขับ ช่วยผู้อัจฉริยะในสมาร์ทโฟน หรืออาจจะเป็นการสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานได้เหมือนคน

86235508_213481939822894_145148298220745

เมื่อเข้ากลุ่มแล้วขอความ

ร่วมมือเปลี่ยนชื่อเป็น "ชื่อโรงเรียน_ชื่อของตัวเอง"

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อายุระหว่าง 6 – 19 ปี โดยสมัครเป็นทีมเดี่ยว 1  คน หรือ ทีม 2 คน  และครูที่ปรึกษา 1 คน/ทีม

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวด

 1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ต้องมีรายชื่อตามที่คณะกรรมการการคัดเลือกตามประกาศ
  แจ้งผลการคัดเลือกเท่านั้น

 2. ส่งรายชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการประกวดตามแบบที่กำหนด (แบบ 2)

 3. ส่งไฟล์เอกสารรายงาน (ตามแบบ 1) เป็นไฟล์ PDF และไฟล์นำเสนอ PPT ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www.contestplatform.net ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ไม่เกิน 24.00 น.

 4. ให้นำเอกสารรายงาน จำนวน 7 ชุด ไปส่งในวันประกวด

 5. ให้จัดเตรียมผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ พร้อมโปสเตอร์ประกอบ 1 แผ่น ขนาด 90 X 120 เซนติเมตร พร้อมขาตั้ง

 6. แต่ละทีมมีเวลานำเสนอผลงานบนเวทีไม่เกิน 5 นาที คณะกรรมการซักถาม 3 นาที และเวลาจัดเตรียมอุปกรณ์ขึ้น – ลง ไม่เกิน 2 นาท (ลำดับการนำเสนอต่อคณะกรรมการจะสุ่มจัดลำดับ ที่นำเสนอ)

 7. ห้ามเปลี่ยนแปลงรายชื่อเจ้าของผลงาน / ครูที่ปรึกษาผลงาน (1 ชิ้นงาน : นักเรียน 2 คน : ครูที่ปรึกษา 1 คน) กรณีครูที่ปรึกษามีเหตุจำเป็นสุดวิสัย ต้องมีหนังสือมอบฉันทะขอเปลี่ยนตัว และต้องทำเป็นหนังสือราชการแจ้งไปที่ สพฐ. โดยจะพิจารณาเป็นกรณี

หมายเหตุ

 1. ส่งแบบประมาณการค่าพาหนะ ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www.contestplatform.net ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

 2. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แนวคิดใหม่ 1 ชิ้นงาน : นักเรียน 2 คน : ครูที่ปรึกษา 1 คน

 3. สพฐ. จะพิจารณาตรวจประมาณการค่าพาหนะให้อีกครั้งหนึ่ง

**ขนาดของเกียรติบัตร 8x10
ติดต่อแก้ไขเกียรติบัตรได้ที่ @Line : airrin_th2285

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission